Skip to content Skip to footer

ULTIMATEBEAUTY OÜ privātuma politika

1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Tiek apstrādāti šādi personas dati:

 • vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
 • preces piegādes adrese;
 • bankas konta numurs;
 • preču un pakalpojumu cena un ar nodokļiem saistītie dati (pirkumu vēsture);
 • klientu atbalsta dati.

2. APSTRĀDES NOLŪKS

 • Personas dati tiek izmantoti, lai administrētu klientu pasūtījumus, tostarp identificētu klientu un piegādātu preci, kā arī konstatētu apmaksas traucējumus.
 • Pirkumu vēstures dati (iepirkšanās datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai sagatavotu iegādāto preču un pakalpojumu pārskatu, kā arī analizētu klientu preferences.
 • Bankas konta numurs tiek izmantots, lai klientam atmaksātu maksājumus.
 • Tādus personas datus kā e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds un uzvārds tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar precēm un pakalpojumu sniegšanu saistītos jautājumus (klientu atbalsts).
 • Tiešsaistes veikala lietotāja IP-adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, lai sniegtu tiešsaistes veikala kā informācijas sabiedrības pakalpojumu, kā arī veidotu interneta lietošanas statistiku.
 • Parādu piedzīšanai.

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu ar klientu noslēgto līgumu.
Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu risināšana).

3. SAŅĒMĒJI, KAM TIEK NOSŪTĪTI PERSONAS DATI

Personas dati tiek nosūtīti tiešsaistes veikala klientu atbalstam pirkumu un pirkumu vēstures administrēšanai un klientu problēmu risināšanai.

Vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nosūtīta klienta izvēlētajam transporta pakalpojuma sniedzējam.

Ja preci piegādā kurjers, tad papildus kontaktinformācijai tiek nosūtīta arī klienta adrese.
Ja tiešsaistes veikala grāmatvedību organizē ārpakalpojuma sniedzējs, tad personas dati tiek nosūtīti ārpakalpojuma sniedzējam grāmatvedības darbību veikšanai.

Personas dati var tikt nosūtīti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams, lai tiktu nodrošinātas tiešsaistes veikala funkcijas vai datu izvietošana.

Maksājumu veikšanai nepieciešamie personas dati tiek nosūtīti apstrādātājam Monitionio AS.

DROŠĪBA UN PIEKĻUVE DATIEM

Personas dati tiek glabāti serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu vai valstu,
kas ir pievienojušās Eiropas Savienības Ekonomikas zonai, teritorijā. Dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmenis Eiropas Komisija ir atzinusi par pietiekamu, kā arī ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies datu aizsardzības privātuma vairoga (Privacy Shield) tiesiskajam regulējumam.

Piekļuve personas datiem ir tiešsaistes veikala darbiniekiem, kuri var iepazīties ar personas datiem, lai atrisinātu ar tiešsaistes veikala lietošanu saistītus tehniskus jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu. Tiešsaistes veikals izmanto atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un informatīvi tehniskus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai pretlikumīgas bojāejas, pazušanas, mainīšanas vai neatļautas piekļuves un publicēšanas.

Tiešsaistes veikals nosūta personas datus apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojuma sniedzējs un datu glabātājs), balstoties uz tiešsaistes veikala un apstrādātāju savstarpēji noslēgtiem līgumiem. Apstrādātājiem jānodrošina, ka personas datu apstrādē tiek īstenoti attiecīgie aizsardzības pasākumi.

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu ar klientu noslēgto līgumu.
Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu risināšana).

5. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN TO LABOŠANA

Personas datiem var piekļūt un tos labot tiešsaistes veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, tad personas datiem var piekļūt ar klientu atbalsta palīdzību.

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu ar klientu noslēgto līgumu.

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu risināšana).

6. PIEKRIŠANAS ATSAUKUMS

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības piekrišanu atsaukt, informējot par to klientu atbalstu uz e-pasta adresi: info@ultimatebeauty.fi

7. SAGLABĀŠANA

Slēdzot tiešsaistes veikala klienta kontu, personas dati tiek dzēsti, izņemot, ja šādi dati jāsaglabā grāmatvedības vai patērētāju strīdu atrisināšanas nolūkā.

Ja pirkums tiešsaistes veikalā ir veikts bez klienta konta, tad pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.
Strīdu gadījumā, kas ir saistīti ar maksājumiem un patērētāja strīdiem, personas dati tiek saglabāti līdz prasījuma izpildes brīdim vai noilguma termiņa beigām. Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņu gadus.

8. DZĒŠANA

Lai tiktu dzēsti personas dati, jāraksta e-pasts klientu atbalstam.

Atbilde uz personas datu dzēšanas lūgumu tiek sniegta ne vēlāk kā mēneša laikā, kā arī tiek precizēts datu dzēšanas periods.

9. PĀRNESAMĪBA

Uz e-pastā nosūtītu lūgumu pārnest personas datus tiek sniegta atbilde vēlākais mēneša laikā. Klientu atbalsts konstatē identitāti un informē par personas datiem, kas tiek pārnesti.

10. Tiešās tirgvedības paziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantots tiešās tirgvedības paziņojumu sūtīšanai, ja klients ir sniedzis attiecīgu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešās tirgvedības paziņojumus, tad e-pasta kājenē jānoklikšķina attiecīgā saite vai jāsazinas ar klientu atbalstu.
Ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi, tostarp profilēšanu, ciktāl tā saistīta ar šādu tiešo tirgvedību, neatkarīgi no tā, vai tā ir sākotnējā vai turpmākā apstrāde, informējot par to klientu atbalstu e-pastā.

11. STRĪDU RISINĀŠANA

Ar personas datu apstrādi saistītie strīdi tiek risināti ar klientu atbalsta starpniecību (+372 530 777; info@ultimatebeauty.fi). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).

Lepirkšanās ratiņi0